Opšta akta Republike Srbije

01 сеп

Opšta akta Republike Srbije

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Промена_календара_образовно_васпитног_рада_у_основној_и_средњој_школи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46-19)

Правилник о Календару + Табеларни преглед календара васпитно – образовног рада за основну школу, школска 2019/20.

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у школској 2019/20. години

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – ” “Службени гласник РС”, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ПРИМЕЊУЈЕ се почев од школске 2019/2020. године.

Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи – “Службени гласник РС”, бр. 30/2019 од 25.4.2019. године, ПРИМЕЊУЈЕ се почев од школске 2019/2020. године.

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, ”Сл. гласник РС”, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године

Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању, ”Сл. гласник РС”, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године

Правилник о вредновању квалитета рада установе, ”Сл. гласник РС”, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године – ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.09.2019. године

Правилник о модел установи, ”Сл. гласник РС”, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године

Правилник о општинском савету родитеља (,,Службени гласник РС“, бр. 72-2018)

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС“, бр. 68-2018)

Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи (,,Службени гласник РС“, бр. 68-2018)

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања (,,Сл. гласник РС“, бр. 65-2018)

Правилник о стандардима квалитета рада установа (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14-2018)

Стручно упутство о формирању одељења 2018-2019.

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе, за школску 2018 – 2019. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018-2019. годину

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 81-17)

Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55-2013 и 101-2017)

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88 -2017)

Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 73-16)

Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68-2015)

Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55-2013)

Slične vesti