Dokumenta

23 сеп

Dokumenta

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (,,Службени гласник РС“, бр. 74-2018)

Правилник о општинском савету родитеља (,,Службени гласник РС“, бр. 72-2018)

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС“, бр. 68-2018)

Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи (,,Службени гласник РС“, бр. 68-2018)

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања (,,Сл. гласник РС“, бр. 65-2018)

Правилник о стандардима квалитета рада установа (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14-2018

Стручно упутство о формирању одељења 2018-2019.

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе, за школску 2018 – 2019. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018-2019. годину

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 81-17)

Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55-2013 и 101-2017)

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88 -2017)

Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 73-16)

Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68-2015)

Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55-2013)

 

 

 

 

Slične vesti