Професионална орјентација

24 окт

Професионална орјентација

Упис у средњу школу, у школској 2019/20. годину

– Процедура уписа у средње школе –

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа.

Редослед кандидата утврђује се на основу:

– Општег успеха од 6. до 8. разреда (маx 60 бодова)

– Успеха на завршном испиту (маx 40 бодова = 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест)

БОДОВИ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

– На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака и може да освоји маxимално 20 бодова.

-Бодови из српског језика и математике множе се са 0.65, а са комбинованог теста са 0.70 , тако да ученик из српског језика и математике може имати маxимално по 13 бодова, а из комбинованог теста маxимално 14 бодова.

ОПШТИ УСПЕХ ОД 6. ДО 8. РАЗРЕДА

Општи успех остварен на крају ВИ, ВИИ и ВИИИ разреда (заокружен на две децимале) , се сабира и множи са бројем 4, тако да ученик на основу општег успеха може остварити највише 60 бодова.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА= (6.+7.+8.) x 4 +СРПСКИ ЈЕЗИК x 0.65 + МАТЕМАТИКА x 0.65 + КОМБИНОВАНИ ТЕСТ x 0.70

Право на рангирање за упис у гимназију и штручну школу у четворогодишњем трајању има ученик који је укупно остварио најмање 50 бодова.

Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише.


Упис у средњу школу, за школску 2018/19. годину

За упис у средњу школу вредновање општег успеха се врши на следећи начин:

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова. На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског и математике и 14 бодова на комбинованом.

Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у трајању од четири године стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ = ОПШТИ УСПЕХ У (6.+7.+8. разред)*4 +0,65*СРПСКИ ЈЕЗИК +0,65*МАТЕМАТИКА +0,70*КОМБИНОВАНИ


Упис у средњу школу, за школску 2017/18. годину

Три врсте школа:
– гимназија
– средње стручне школе
– уметничке школе

Гимназија
– четворогодишња школа
– пружа широко опште образовање
– припрема ученике за даље школовање
Типови гимназија:
– гимназија са смеровима: друштвено – језички (садржаји друштвених наука, страни језици, проходност на факултете друштвених наука – филолошки, филозофски…) и природно – математички (садржаји природних наука, проходност на техничке и природно – математички факултет)
– гимназија општег типа (подједнако заступљени предмети друштвених и природних наука
– школе за ученике са посебним способностима: филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте; за упис у ове школе неопходно је полагање пријемног испита

Средње стручне школе
– четворогодишње и трогодишње трајање у зависности од профила/образовног програма који се упише
– оспособљавају за разна занимања, али омогућавају и настанак школовања на вишим школама и факултетима

Уметничке школе
– четворогодишње школе; упиисују се ученици са посебним израженим талентом
– полаже се пријемни испит
– оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање

Војне школе
– војна гимназија
– средња војна школа

За прави избор школе важно је размислити о следећем:

– интересовањима
– способностима
– радним навикама
– школском успеху
– школским предметима који те интересују
– алтернативним, „резервним“ занимањима
– перспективама занимања
– могућностима даљњег школовања

Извори информација:
– наставници
– психолог и педагог у школи
– средње школе
– медији, www.nsz.gov.rs   www.mpn.gov.rs
– Националана служба за запошљаваље (психолог)

Завршни испит:
– полажу сви ученици осмог разреда
– полаже се српски језик (16 бодова), математика (16 бодова) и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика, хемија – 8 бодова)

Листа жеља:
– након положеног завршног испита и броја бодова који си освојио попуњаваш листу жеља

Израчунавање бодова:
– општи успех од 6 – 8. разреда исказује се бројем бодова тако што се општи успех 6, 7. и 8. разреда заокружи на две децимале, сабере и помножи са бројем четири (4);
– на основу општег успеха остварује се највише 60 бодова

 

Slične vesti