Стручни активи и тимови


СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ


СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА


ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Акциони план за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања


ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Акциони план тима за самовредновање у школској 2018-19. години

План рада тима за самовредновање и школској 2018-19. години


 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ


ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА


ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ