Misija i vizija

Мото школе

„Не за школу, него за живот учимо“

 

Мисија школе

Ми смо школа са искуством и традицијом, која свој рад заснива на стручном кадру, која
поштује личност свих актера школског живота, труди се да развија свест о правима и
одговорностима, другарству и ненасиљу и центар је збивања свих културних и спортских
активности у локалном окружењу.

 

Визија школе

Тежимо да постанемо савремена школа која непрекидно унапређује свој наставни процес,
школа у којој раде креативни наставници отворени за перманентно усавршавање и тимски
рад, школа у коју ученици радо долазе јер је настава прилагођена њиховим могућностима и
јер су питани за мишљење о стварима које се тичу њих, желимо да стварамо добру
атмосферу и адекватне међуљудске односе у колективу, да мотивишемо ученике како би
остварили што боље резултате у наставним и ваннаставним активностима, желимо пре
свега безбедну школу и школу која промовише ненасиље, толеранцију и садарњу, школу са
људским лицем.