ФООО

ФУНКЦИОНАЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ (ФООО)

Систем образовања у Србији, у пероду школске 2012/ 2013. године, добија нов облик образовања, који се односи на потребе имплементације функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО). На тај начин, образовање одраслих, коначно, добија аутентичну форму у образовном систему која својим концептом може да мотивише одрасле да се врате образовању.

Основно образовање одраслих конципирано је и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих, које омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања, у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада. Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу оспособљеност путем обуке. На овај начин, обезбеђује се да основно образовање буде у функцији унапређивања остваривања исхода основног образовања потребних одраслима за унапређивање квалитета личног и породичног живота, већу социјалну укљученост и запошљивост.

У складу са тим, 2012. године, реализован је и пројекат „Друга шанса“, уз подршку Европске уније и Министарства просвете и науке. Циљ пројекта био је и успостављање система за функционално основношколско образовање одраслих, који су напустили школовање пре стицања прве квалификације и функционалне писмености, као и укључивање одраслих у процес основног образовања. Одраслима се тако пружила јединствена шанса да заврше своје започето основно образовање и да наставе даље школовање.

Реализација огледног програма пројекта „Друга шанса“ започела је своју мисију и у Основној школи „Свети Сава“, једној од неколико школа у шумадијском округу, изабраних за спровођење пројекта. Основна школа „Свети Сава“ изабрана је на основу критеријума дефинисаних анализом потреба тржишта рада, мреже и циљних група. Пројекат се успешно спроводио у сарадњи са средњим стручним школама, локалним самоуправама и Националном службом за запошљавање у Баточини, Лапову и Рачи.

Школа се тиме верификовала за делатност образовања одраслих са територија Баточине, Лапова и Раче, али и других околних места. Тиме је добијена и могућност да се имплементира нови наставни програм функционалног образовања одраслих, који ће бити прилагођен и примерен потребама и могућностима одраслог становништва, као и локалној заједници.

Након имплементирања пројекта, функционално основно образовање одраслих реализује се у нашој школи континуирано и редовно до данас.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ФООО-а

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и припремљеним основним школама, на основу посебних програма, оспособљених школских тимова за рад са одраслима, ради оствaривања ФООО-а. Школски тим чине: директор, наставници, стручни сарадници, као и педагошки асистенти (андрагошки асистенти).

Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана. У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.

Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО-а, усмерен је ка остваривању утврђених општих исхода, односно кључних компетенција.

Општи исходи јесу знања, вештине и вредносни ставови неопходни за квалитетан и одговоран живот и рад у савременом друштву и постижу се остваривањем предметних исхода. Оствареност општих исхода, односно, кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на основу општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих. План и програм основног образовања одраслих је целовит, по моделу ФООО-а.

Наставни план и програм основног образовања одраслих подрзумева редовну наставу, по утврђеном распореду, која је прилагођена потребама и могућностима одраслих, организованих као  посебан облик рада. Прилагођавање се односи и на дужину трајања часа од 30 минута и спровођењу блок наставе.

Уважавање специфичности потреба различитих циљних група остварује се: приликом уписивања у школу, организовањем одељења одраслих, индивидуализацијом у начину остваривања процеса учења и наставе.

У зависности од могућности, одрасли имају права да изаберу обуку у оквиру ФООО-а, након завршеног трећег циклуса или да, након ФООО-а, настави са стицањем других облика стручног образовања, односно средњег образовања.

ОЧКИВАНИ ОПШТИ ИСХОДИ И КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

ЈЕЗИЧКА ПИСМЕНОСТ Способност да се изразе идеје, осећања, чињенице и мишљења у усменом и писаном облику на матерњем језику у различитим друштвеним, културним и комуникацијским контекстима (рад, породица, друштвено окружење и слободно време). Ова способност обухвата и комуникацију на страном језику у областима слушања, говора, читања и писања.
МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ Коришћење математичког размишљања и основних математичких операција у решавању проблема у ситуацијама у свакодневном животу.
ОСНОВЕ НАУЧНЕ

 ПИСМЕНОСТИ

Коришћење стечених знања, вештина и умења у уочавању, разумевању и објашњавању природних појава.
ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ Ефикасно, функционално и одговорно коришћење различитих информационо-комуникационих технологија у раду, у слободно време, и комуникацији.
УПРАВЉАЊЕ СОПСТВЕНИМ УЧЕЊЕМ

 

Способност организовања сопственог учења, самостално или у групи, и спремност за целоживотно учење у различитим ситуацијама. Укључује и умешност у отклањању и савладавању препрека успешном учењу.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

 

Препознавање, објашњавање и решавање проблема уз коришћење знања и вештина из различитих области.
СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И

САРАДЊА СА ДРУГИМА

 

Свако понашање, које је у служби ефикасне и конструктивне комуникације, у друштвеном животу појединца и у циљу ненасилног решавања конфликата.
ГРАЂАНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ Активно и одговорно учешће у грађанском животу засновано на знању о друштвеним и политичким вредностима, концептима и структурама.
ЗДРАВСТВЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

Преузимање одговорности за сопствено здравље и здравље породице, чување здравља и препознавање утицаја различитих начина живота и животних навика на одржавање и унапређивање здравља.
ЕКОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Активан однос према очувању и унапређењу околине.
ИНИЦИЈАТИВНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 

Спремност да се идеја преточи у активност, да се покрене промена, да се прилагоди иновацијама, да се преузме ризик, да се планира и управља активностима ради остварења постављених циљева.
КУЛТУРНА СВЕСТ, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И КРЕАТИВНОСТ

 

Осетљивост, прихватање постојања и позитивно вредновање различитости у социјалном, културном, етничком, религијском и стваралачком домену, уз разумевање значаја и уважавање креативног изражавања идеја, искустава и емоција кроз различите медије (музика, покрет, литература и визуелне уметности).

 

ПРВИ ЦИКЛУС ФООО-а

У  први циклус основног образовања одраслих уписују се одрасли који нису похађали основну школу и немају сведочанство о завршеном разреду или имају сведочанство о завршеном првом, другом или трећем разреду.

Циљ наставе у првом циклусу је основно описмењавање, као и стицање основних елемената функционалне писмености, која се односи на: разумевање и интерпретацију различитих облика текстова једноставног садржаја, ефикасну и целисходну комуникацију у свакодневном животу и у ситуацијама учења, примену умења свих облика стечене писмености (читалачке, нумеричке и информатичке) у реалном животу, укључујући и проблемске ситуације, коришћење савремених средстава комуникације и одговорност у понашању, планирању и контроли личног, породичног и социјалног живота.

Наставни план и програм првог циклуса има два дела:

  • први део – намењен је основном описмењавању;
  • други део – намењен је стицању основа функционалне писмености.

 

Основно описмењавање се остварује кроз почетну наставу два предмета, Српског језика и Математике. Успостављање основа функционалне писмености остварује се у настави другог дела програма за први циклус, која обухвата:

 

  1. предмете: Српски језик (матерњи језик), Математика, Дигитална писменост и Енглески језик и

 

  1. модуле: Основне животне вештине, који садржи теме везане за одговорно живљење, Грађанску партиципацију и активизам, као и Предузетништво.

 

Образовање одраслих након завршеног првог циклуса еквивалентно је првој и другој години учења, по Правилнику о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и васпитање одраслих или завршеним прва четири разреда основног образовања и васпитања.

 

 

ДРУГИ И ТРЕЋИ ЦИКЛУС ФООО-а

 

ДРУГИ ЦИКЛУС

У други циклус основног образовања одраслих уписују се одрасли који су завршили први циклус основног образовања одраслих или прва четири разреда основног образовања и васпитања. Други циклус могу да упишу и одрасли са завршених пет разреда основног образовања и васпитања, с тим да им школа организује допунску наставу по индивидуализованом програму из предмета ФООО-а, које нису похађали у претходном образовању.

Циљ наставе у другом циклусу јесте стицање основа општег основног образовања и успостављање и развој базичних интелектуалних и социјалних вештина које су неопходне за унапређење квалитета личног, породичног и социјалног живота одраслих, наставак учења, социјалну интеграцију и постепену транзицију ка тржишту рада.

Предмети који се похађају у другом циклусу ФООО-а су: Српски језик, Математика, Физика, Хемија, Биологија, Историја, Географија, Одговорно живљење у грађанском друштву, Дигитална писменост, Енглески језик и Предузетништво.

Образовање са завршеним другим циклусом еквивалентно је завршеном петом и шестом разреду основног образовања и васпитања.

ТРЕЋИ ЦИКЛУС

У трећи циклус основног образовања одраслих уписују се одрасли који су завршили други циклус основног образовања одраслих или који имају завршених шест разреда основног образовања. Одрасли који су завршили седми разред, такође, уписују се у трећи циклус.

Циљ наставе у трећем циклусу јесте завршавање основног образовања и стицање обуке за једноставно занимање. Овај циклус подразумева даље стицање основног општег образовања и развој компетенција које увећавају запошљивост, омогућавају улазак на тржиште рада и даље стручно образовање. Након завршеног трећег циклуса, одрасли су подједнако оспособљени за даљи наставак образовања, као и стицање квалификација за занимања.

Наставни план и програм трећег циклуса чине два дела. У састав првог дела улазе предмети: Српски језик, Математика, Физика, Хемија, Биологија, Историја, Географија, Одговорно живљење у грађанском друштву, Дигитална писменост, Енглески језик и Предузетништво. У састав друге половине трећег циклуса улазе:

  1. предмети: Српски језик, Математика, Одговорно живљење у грађанском друштву, Дигитална писменост, Енглески језик и Предузетништво;
  2. модул: Примењене науке и
  3. модул: обука.

 

Образовање одраслих, након завршеног трећег циклуса, у погледу општеобразовних предмета је еквивалентно четвртој години учења, по Програму основног образовања одраслих, тј. завршеном седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања.

Наставни план основног образовања одраслих

Напомена:

Одрасли, који се укључују у ФООО, према сведочанству о завршеном четвртом, петом или шестом разреду основне школе имају индивидуализовану наставу из садржаја предвиђених модулом Основне животне вештине, као и предметима: Дигитална писменост, Предузетништво и Одговорно живљење у грађанском друштву, како би се на одговарајући начин припремили за праћење наставе у другом, односно трећем циклусу. Индивидуализацију припремног програма из ових предмета обавља предметни наставник, ако је потребно у сарадњи и уз подршку школског тима, у складу са утврђеним постојећим знањем одраслог.